Algemene Veilingvoorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de
Bergense Kunst 10daagse veiling.
Een ieder die aan de veiling deelneemt, geeft
daarmee te kennen dat hij de toepasselijkheid van
deze voorwaarden aanvaardt.
De toepasselijkheid van deze voorwaarden wordt bij
aanvang van de veiling aan de deelnemers kenbaar
gemaakt.

In deze algemene veilingvoorwaarden wordt verstaan
onder:

A. Veiling: de verkoop bij opbod van de kavel
in het openbaar;
B. Kavel: de roerende zaak of samenstelling
van roerende zaken onder één nummer geveild;
C. Bod: door een bieder op een in de
veiling aangeboden kavel geboden bedrag;
D. Bieder: degene, die in de veiling een bod
uitbrengt;
E. Koper: de bieder, aan wie een kavel wordt
toegewezen;
F. Toewijzing: de verklaring van de
veilingmeester waardoor een bod wordt
geaccepteerd en waardoor de
koopovereenkomst tussen de inzender
en de koper tot stand komt;
G. Inzender: degene, die aan de Bergense Kunst
Tiendaagse veiling de kavel ter veiling heeft
aangeboden;
H. Hamerprijs: bedrag, waarvoor de kavel door de
veilingmeester aan de koper is toegewezen;
I. Koopprijs: hamerprijs vermeerderd met
een toeslag terzake van opgeld en BTW en, indien
van toepassing, met verschuldigd volgrecht*. Over
het hamerbedrag wordt aan de koper opgeld in
rekening van 30 % gebracht. In het opgeld is de
daarover verschuldigde BTW (21%) verrekend.

ARTIKEL 1
1. Elk bod is onvoorwaardelijk en onherroepelijk.
2. Degene, die ter veiling een bod uitbrengt,
wordt aangemerkt als bieder, ook als hij verklaart
niet voor zichzelf te hebben geboden.
3. Indien een koper heeft geboden op last of voor
rekening en risico van één of meerdere anderen is
of zijn deze naast de koper hoofdelijk verbonden
voor de op koper krachtens deze veilingvoorwaarden
rustende verplichtingen.

ARTIKEL 2
1. De veilingmeester is gerechtigd de volgorde van
de te veilen kavels te wijzigen, kavels samen te
voegen dan wel te splitsen, één of meerdere kavels
uit de veiling te nemen en tijdens de veiling over
de kavels aanvullende of afwijkende informatie te
verschaffen.
2. De veiling geschiedt in door de veilingmeester
aan te geven steeds hogere biedstappen; door het
uitbrengen van biedingen wordt het laatste bod
automatisch verhoogd tot de volgende biedstap.
3. De veilingmeester heeft het recht, zonder
opgave van redenen een bod niet als zodanig te
erkennen en het bieden te doen voortgaan.
4. De veilingmeester is gerechtigd namens niet bij
de veiling aanwezige gegadigden biedingen uit te
brengen.
5. Het oordeel van de veilingmeester omtrent alles
wat zich tijdens de veiling voordoet en omtrent de
uitleg of toepassing van de Algemene
Veilingvoorwaarden tijdens de zitting is - bij
wijze van bindend advies – beslissend.

ARTIKEL 3
1. De Bergense Kunst Tiendaagse veiling staat
ervoor in, dat behoudens nadrukkelijke vermelding
tijdens de veiling, elke kavel overeenstemt met de
beschrijving ervan in de catalogus.
2. Koper is gerechtigd ontbinding van de koop te
vorderen en heeft recht op restitutie van de
koopprijs, indien hij binnen 30 (dertig) dagen na
de veiling deugdelijk aantoont dat de kavel zo
ernstige gebreken vertoont of de verstrekte
omschrijving zodanig onjuist is, dat indien deze
gebreken of de onjuiste omschrijving aan de koper
op het ogenblik van de veiling bekend waren
geweest, hij van de koop zou hebben afgezien
of slechts tegen een aanmerkelijk lagere prijs zou
hebben gekocht.
3. Koper heeft voormeld recht niet indien het
gebrek of de onjuistheid van de beschrijving
tijdens de veiling is kenbaar gemaakt of na het
moment van toewijzing is ontstaan.

ARTIKEL 4
1. Een kavel wordt verkocht en gaat over op de
koper in de toestand waarin de kavel zich bevindt
op het tijdstip van toewijzing.
2. Vanaf het moment van toewijzing is de kavel
onmiddellijk en geheel voor rekening en risico van
de koper.

ARTIKEL 5
1. De levering van de kavel aan de koper of diens
gemachtigde vindt plaats nadat de Bergense Kunst Tiendaagse veiling de koopprijs heeft ontvangen.
2. De koopprijs dient uiterlijk binnen twee dagen
na de veiling aan de Bergense Kunst Tiendaagse
veiling te zijn voldaan, bij gebreke waarvan de
koper vergoeding is verschuldigd van de kosten van
vervoer, opslag en verzekering, benevens een
rente, gelijk aan de wettelijke rente. Deze rente
wordt berekend vanaf de datum der veiling tot de
dag der algehele voldoening.
3. De Bergense Kunst Tiendaagse veiling heeft het
recht om verkochte, niet afgehaalde goederen na
vijf werkdagen op kosten van de koper in opslag te
geven.
4. Indien de koper 30 (dertig) dagen na de veiling
de koopprijs niet of niet volledig heeft voldaan,
is hij/zij in gebreke en is de Bergense Kunst
Tiendaagse Veiling gerechtigd
invorderingsmaatregelen te treffen.
5. De nalatige koper is aansprakelijk voor de door
de Bergense Kunst Tiendaagse veiling tengevolge
van de ontbinding en verkoop als hiervoor bedoeld
geleden schade en heeft nimmer aanspraak op een
meeropbrengst uit zodanige verkoop.
6. Alle kosten die de Bergense Kunst Tiendaagse
Veiling redelijkerwijs heeft moeten maken terzake
van het niet nakomen door koper van enige
verplichting voortvloeiende uit deze voorwaarden
zijn voor rekening voor koper.

ARTIKEL 6
1. Op de rechtsbetrekking tussen de koper(s) en de
Bergense Kunst Tiendaagse veiling is Nederlands
recht van toepassing.

*Volgrecht *
Het Volgrecht is met ingang van 1 april 2006
ingevoerd en geldt voor:
Originele kunstwerken gemaakt door kunstenaars
(levend of tot 70 jaar na overlijden), die
onderdaan of inwoner zijn van een land aangesloten
bij de EU of EER of van een land dat een gelijk
Volgrecht toekent.

De Bergense Kunst Tiendaagse veiling zal de
wettelijk verplichte Volgrecht-vergoeding verhalen
op de koper.

De volgrechtvergoeding wordt berekend vanaf
€3.000,- over de verkoopprijs inclusief opgeld
(exclusief BTW) en is samengesteld uit de volgende
percentages:

> € 3.000 - ≤ € 50.000 4%
> € 50.000 - ≤ € 200.000 3%
> € 200.000 - ≤ € 350.000 1%
> € 350.000 - ≤ € 500.000 0,5%
> € 500.000 0,25%

(met een maximum van €12.500,-)

Verklaring van gebruikte catalogustermen.
Naam van de kunstenaar: Naar onze mening een werk van deze kunstenaar.
Hollandse School: Naar onze mening is het werk gemaakt door een andere of onbekende kunstenaar, ondanks de signatuur.

Indien achter de naam van de kunstenaar een * staat, dan zijn er geen verdere gegevens van deze kunstenaar bekend.

De richtprijs is de verwachte opbrengst.