Inzendersvoorwaarden van de Bergense Kunst10daagse Veiling

Artikel 1
Alle bepalingen van deze voorwaarden zijn van toepassing op de inzending(en) van
roerende goederen, bestemd voor de BergenseKunst10daagse Veiling, hierna te
noemen "de Bergense".

Onder deze voorwaarden wordt verstaan:

Veiling: de verkoop bij opbod van roerende goederen in het openbaar.

Object: het te veilen roerende goed c.q. goederen.

Inzender: degene, die aan "de Bergense" ter veiling aanbiedt.

Veilingkosten: het door de inzender aan "de Bergense" verschuldigde percentage
van de opbrengst van het/de te veilen object(en).

Taxatie: een schatting van de te verwachten opbrengst van het/de te veilen object(en).

Limiet: het tussen "de Bergense" en de inzender overeengekomen minimale bedrag,
waarvoor het/de te veilen object(en) door de veilingmeester afgeslagen mag
worden, minus de overeengekomen veilingkosten.

Artikel 2
Door afgifte van het/de object(en), ontvangst van het door inzender en
"de Bergense" ondertekende innameformulier, inclusief de toegevoegde
inzendersvoorwaarden en veilingvoorwaarden, verklaart de inzender zich akkoord
met de door "de Bergense" vastgesteld voorwaarden omtrent het/de te veilen object(en).
Inzender ontvangt na definitieve opname in oktober een catalogus en een schrijven
waarin vermeld staat onder welk(e) kavelnummer(s) zijn/haar inbreng opgenomen is.

Artikel 3
"de Bergense" betaalt na dertig dagen van de veiling aan de inzender de hamerprijs
van het/de ingebracht(e) object(en) uit, verminderd met de overeengekomen veilingkosten.
Dit, met de restrictie dat "de Bergense" het bedrag van het/de geveilde object(en)
door de koper voldaan is en dat er geen beroep op ontbinding gedaan is volgens
artikel 3 punt 2 van de algemene veilingvoorwaarden.

Artikel 4
Het/de ingebrachte object(en) voor de Bergense Kunst10daagse Veiling
is/zijn verzekerd zolang deze zich in de opslag en veilinglocatie van "de Bergense" bevinden.
Voor schade aan lijsten kan "de Bergense" niet aansprakelijk gesteld worden.
Als basis voor de verzekering geldt de tussen de "de Bergense" en de inzender
overeengekomen limiet minus de overeengekomen veilingkosten.
Mocht de inzender geen limiet overeengekomen zijn, dan geldt als basis voor de
verzekering een percentage van 50% van de lage taxatie minus de overeengekomen veilingkosten.

Artikel 5
Inzender verplicht zich, om het/de onverkochte object(en) binnen 30 werkdagen
weer tot zich te nemen en na telefonische afspraak op te halen.
Na deze termijn vervalt "de Bergense" zijn verzekeringsverplichting en worden er
opslagkosten in rekening gebracht.
Info over opslagkosten is telefonisch en schriftelijk te verkrijgen.
Indien 6 maanden na de veiling het/de object(en) niet opgehaald is/zijn,
dan vervallen deze aan de Bergense Kunst10daagse Veiling.

Artikel 6
Op de rechtsbetrekking tussen de inzender(s) en "de Bergense" is uitsluitend het
Nederlands recht van toepassing.